2. 12. 2023
4k Wallpaper Adorable Blur 1148998

Více jak 12 milionů korun půjde na rozvoj činností s dětmi a mládeží

Královéhradecký kraj rozdělí v oblasti vzdělávání přes 12 milionů korun. Do dotačních programů Etická výchova ve školách, Inovace ve vzdělávání a Rozvoj nadání mohou žádat školy jiných zřizovatelů, krajské školy obdrží finanční prostředky, které jsou určeny na rozvoj činností s dětmi a mládeží, formou účelového příspěvku.

 „V dotačním programu Inovace ve vzdělávání, který je určený pro mateřské a základní školy i pro oblast zájmového vzdělávání, se zaměřujeme na pořízení vybavení pro rozvoj pracovních dovedností a schopností žáků. Chceme podpořit zapojení digitálních technologií do výuky a s tím související vzdělávání učitelů těch předmětů, které nejsou zaměřené na využívání těchto technologií,“ říká náměstkyně Martina Berdychová odpovědná za oblast školství. Královéhradecký kraj vyčlenil na projekt Inovace ve vzdělávání dva miliony korun.

„Nezapomínáme na neméně důležitou etickou výchovu a rozvoj talentů, což je i součástí rámcového vzdělávacího programu. Dotační podporou v těchto oblastech chceme systematicky vést osobnost žáka k osvojení etických principů a hodnot, dále podpořit nadané žáky, aby mohli rozvíjet svůj talent. Podpoříme tvořivou či badatelskou činnost a práci učitelů, kteří se individuálně věnují nadanému žákovi,“ doplňuje náměstkyně Berdychová. Na projekt Etická výchova ve školách kraj připravil 500 tisíc korun a na Podporu nadání 300 tisíc korun.

Vyhlášení dotačních programů schválilo na svém jednání krajské zastupitelstvo 14. 10. 2019. Žádosti o podporu mohou školy jiných zřizovatelů podávat elektronicky od 16. prosince 2019 prostřednictvím Dotačního portálu na webových stránkách Královéhradeckého kraje.

„Naše krajské školy si na rozvoj činností s dětmi a mládeží rozdělí necelých 10 milionů korun,“ dodává náměstkyně Berdychová. Do podpořených oblastí: Rozvoj nadání, Regionální soutěže, Prevence rizikového chování a zdravý životní styl, Etická výchova, Volnočasové aktivity, Sport a tělovýchova, Životní prostředí a Environmentální výchova půjde 6,5 milionu korun. Na Polytechnickou výchovu a digitální vzdělávání je do krajských škol vyčleněno 2,9 milionu korun.

Rozdělení finančních prostředků jednotlivým školám zřizovaných krajem musí schválit zastupitelstvo na svém prosincovém jednání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Q5vk Previous post Ceny jízdného se od prosince změní
12644 16738 Next post Začala rekonstrukce Gayerových kasáren, ze zchátralé budovy vznikne moderní depozitář