Královéhradecko – Královéhradecký kraj upozornil obce na Trutnovsku a Rychnovsku na výskyt vlků s menší mírou plachosti. Ve středu 12. dubna kraj obdržel informaci o pohybu atypicky se chovajícího vlka v katastru obce Arnultovice a v dalších nedalekých obcích v okolí. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) uvedla, že v Podkrkonoší v posledních týdnech dochází během dne k opakovaným pozorováním jednoho či dvou vlků, kteří se přiblíží do vzdálenosti 30 až 40 metrů od člověka.

Situace podle zástupců Královéhradeckého kraje a AOPK ČR vyžaduje zvýšenou pozornost a monitoring oblasti.

„Doporučujeme chovatelům v této lokalitě, aby zvýšili ochranu hospodářských zvířat jejich zaháněním na noc nebo ochranou pomocí člověka a pasteveckých psů. Lidé by měli mít své psy při procházkách ve volné přírodě na vodítku a v případě tzv. blízkého setkání, aby vlka vyplašili pomocí hluku, křiku, případně pomocí hozených předmětů. Jedná se o chování zřejmě mladých vlků, kteří jsou zvídaví a méně ostražití. V této situaci lze doporučit jakékoli plašící metody, které napomohou k tomu, aby vlci pochopili, že přibližovat se člověku je nežádoucí, upřesnil náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Další podrobnosti a rady, jak se v případě setkání s vlkem chovat, lze najít na www.navratvlku.cz.

Královéhradecký kraj prosí veřejnost, aby případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz, nebo na telefonní číslo 728 832 889 (kontaktní osoba: Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně). V každé takto zaslané zprávě je dobré uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování, případně připojit videonahrávku.

V každém případě je třeba, aby lidé byli při setkání s vlkem obezřetní. Snížená míra plachosti neznamená, že se jedná o krotké a ochočené zvíře. Každý by měl mít stále na paměti, že vlk je divokou šelmou a vrcholovým predátorem. Důrazně nedoporučuji snažit se vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat možnou potravu či zbytky jídla, doplnil náměstek Bělobrádek.

Královéhradecký kraj se celou situací kolem výskytu problematického vlka v krajině intenzivně zabývá a po zvážení možností, které jsou v jeho kompetenci, připravuje v dané věci další kroky.

Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství nyní projednávají dosud neschválený Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného. Plán popisuje závažnost situace, klasifikuje chování vlka a nastavuje postupy pro bezpečnost lidí.

V této věci jedná s oběma ministry náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek, a to i cestou jednání Komise Rady KHK pro řešení problematiky vlka obecného v Královéhradeckém kraji, ve které jsou zastoupení jak subjekty z akademické či jiné odborné sféry (včetně AOPK), tak zástupci místních samospráv a chovatelů.

Jak se chovat při setkání s vlkem