Upozorňujeme řidiče a obyvatele, že v termínu od 4. do 10. 11. 2019 bude v rámci stavby odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou realizován překop komunikace v ulici Na Strži. Komunikace na Strži bude neprůjezdná mezi čp. 1581 a čp. 1033. Objízdná trasa bude vedena komunikacemi Pražská, Bílkova a Myslbekova přes most zpět do ul. Na Strži. Úsek za mostem bude řízen semafory.

V termínu od 11. do 30. 11. 2019 bude realizován další úsek a v této době bude úplně uzavřena komunikace v ulici V Úvozu podél řadových garáží. K této uzavírce bohužel není možná objízdná trasa.

 Realizace stavby „Odkanalizování oblastí ulic V Úvozu a Pod Vyhlídkou, Náchod – I. Etapa“ probíhá od 30. 9. 2019. Stavba by měla být dokončena do 30. 11. 2019 a je členěna na dva stavební objekty. Prvním z nich je splašková kanalizace, jejímž investorem je společnost VAK Náchod, a.s. a druhým dešťová kanalizace, kde investorem je Město Náchod. Stavba je specifická tím, že má dva investory, protože oba stavební objekty mají společné šachty INFRA. Město Náchod společně se společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. vybralo jako dodavatele obou stavebních objektů společnost Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí.

Se stavbou jsou spojena značná dopravní opatření, proto musela být rozdělena na několik úseků. V současné době je dokončován úsek podél komunikace v ulici Bartoňova. Od 29. 10. 2019 se realizuje druhá část překopu komunikace v ul. Bartoňova. Po celou dobu stavby je pro občany umožněn vjezd do areálu nemocnice.

Stavební objekt SO 02 – stoka A – dešťová kanalizace je realizován v rámci projektu „Dešťová kanalizace V Úvozu, Náchod“, č. projektu a č. smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 18RGI02-0388. Projekt je spolufinancován z prostředků Královéhradeckého kraje.