22. 4. 2024
Vedeni Uhk

Představujeme nové vedení a plány Univerzity Hradec Králové

Rektor UHK Kamil Kuča ve své kanceláři předal jmenovací dekrety prorektorkám a prorektorovi, kteří se svých funkcí chopí s účinností od 1. července 2020. Prorektorský tým tvoří současné vedení, ale i nové tváře.

„Následující čtyři roky před námi stojí mnoho výzev hned v několika oblastech. V rámci svého prvního období jsem se zaměřil hlavně na internacionalizaci UHK a vývoj vědy. Teď je potřeba soustředit se na naše zaměstnance a studenty. Prorektorský tým, který jsem vybral, má veškeré předpoklady k pokračování v nastavené strategii růstu naší instituce,“ otevřel slavnostní předání jmenovacích dekretů rektor UHK Kamil Kuča, kterého do druhého funkčního období s účinností od 1. července 2020 jmenoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na začátku června.

Právě zájem o akademiky a zaměstnance UHK se nejvíce odráží v gesci prorektorky pro strategii a rozvoj a statutární zástupkyně rektora Pavlíny Springerové, která mj. řeší projekt zaměřený na získání tzv. HR Award. „Ten má za cíl splatit dluh naší univerzity ve vztahu ke svým zaměstnancům v oblasti péče o lidské zdroje. Chceme, aby UHK byla zodpovědným a vyhledávaným zaměstnavatelem, který naplňuje vysoké evropské standardy, přibližuje prestižní ocenění Evropské komise prorektorka Springerová a dodává: „Konkrétní výstupy našeho úsilí se budou týkat možností proškolování našich zaměstnanců a doktorandů, promyšleného benefitního programu, dopracování systému a procesů týkajících se náboru zaměstnanců apod.“ Prvním krokem je připravované dotazníkové šetření mezi zaměstnanci UHK pro zisk zpětné vazby a následnou optimalizaci řešení HR procesů. Velkým tématem prorektorky Springerové bude také Strategický záměr 21+zahrnující základní parametry dalšího rozvoje UHK. „Velký důraz budeme klást na problematiku flexibilních forem vzdělávání, kvalitu doktorského studia či lidské zdroje. Strategický záměr pak bude podle stanovených priorit určovat i hlavní směry institucionálního financování a strategické záměry jednotlivých fakult UHK. Součástí balíků strategických dokumentů bude i plán investičních aktivit a strategie internacionalizace naší instituce,“ vysvětluje Pavlína Springerová, která v rámci organizační struktury UHK dále povede Oddělení strategických projektů, Oddělení kvality a strategie a Právní oddělení.

Novou tváří v prorektorském týmu je docentka Petra Marešová, prorektorka pro studium a spolupráci s praxí. „I nadále se budu věnovat oblasti administrace akreditací, klíčovému bodu pro všechny součásti UHK. Obory a studijní programy poskytující kvalitní vzdělání, ve kterém jsou reflektovány i částečně se měnící potřeby trhu práce, jsou cestou k získání nadaných studentů. Význam v tomto směru bude mít evaluace studia, jako důležitá zpětná vazba pro akademické pracovníky i celou univerzitu,“ přibližuje nově nabytou agendu emeritní předsedkyně Ekonomické komise Akademického senátu UHK Marešová. Ta bude mít na starost i rozvoj celoživotního vzdělání, které může flexibilněji odrážet aktuální potřeby nejen trhu práce, ale i spolupracujících firem a institucí a být tak zajímavým místem pro vzdělávání nejen pro studenty. „I vzhledem k současné situaci se dostala výrazně rychleji do popředí oblast elektronického vzdělávání. Ráda bych, aby diskutovaným tématem byla nejen vhodná forma kurzů v případě náhlé potřeby, ale i možnost celých online studijních programů jak pro zahraniční, tak naše studenty,“ líčí prorektorka Petra Marešová, jejíž agenda dále obsahuje náplň činnosti Informačně-poradenského a kariérního centra UHK a studentských spolků.

Oddělení vědy a transferu znalostí, Galerii T a Univerzitní knihovnu má v gesci prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ondřej Krejcar, který v předešlém období působil jako proděkan FIM UHK v téže oblasti. „Jedním z mých úkolů bude věnovat se publikačním a projektovým aktivitám UHK. Zde je třeba zopakovat, že nejsme univerzita s převahou technických fakult, kde se očekávají vědecké průlomy, nicméně v posledních letech bylo díky enormnímu úsilí řešitelských týmů na fakultách dosaženo velmi úctyhodných počtů projektů a spoluprací s průmyslem a UHK se stává hráčem, který je vidět. V podpoře těchto týmů chci rozhodně pokračovat. Ostatně UHK dosahuje v posledních letech velmi kvalitních výsledků také v publikační oblasti ve smyslu časopiseckých  článků v prvních dvou kvartilech časopisů indexovaných v JCR Web of Science,“ říká další „nováček“ v prorektorském týmu Ondřej Krejcar. Ten se po několika letech fungování PPK zaměří na reflexi přínosů tohoto motivačního mechanismu s tím, že některé oblasti bude třeba precizněji definovat, aby byly rámce jasnější a fakulty se mohly konkrétněji soustředit na naplňování indikátorů.  Ty je pak UHK schopna vykazovat a čerpat tak externí finance z MŠMT, ale i dalších rámců podpory včetně externích grantových agentur. „Díky paní prorektorce Stašové a získání projektu TA ČR GAMA 2 se na UHK začal skutečně rozvíjet také transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví, kde budeme chtít být rozhodně aktivní. Mluvím hlavně o patentech, kde je realizováno několik prodaných licencí a tedy dosažení finálního stavu přenosu znalostí a technologií z UHK do komerčního prostředí,“ doplňuje Krejcar.

Prorektorský tým uzavírá současná prorektorka pověřená vedením hned dvou sekcí Leona Stašová. Ta nově povede gesci prorektorky pro zahraniční vztahy včetně řízení Oddělení zahraničních vztahů. „Velkým oceněním naší práce, na kterou v následujících čtyřech letech naváži, je postupné prosazování UHK v mezinárodních žebříčcích. Například právě v těchto dnech se UHK poprvé objevila v rankingu THE Young University Rankings 2020, v němž se dostala mezi 400  nejlepších mladých světových univerzit.  I díky takovým úspěchům pak máme lepší vyjednávací pole v rámci rozvoje možností studijních programů typu double/joint degree, což je téma, které UHK řeší dokonce v rámci jednoho projektu ESF a též centralizovaného rozvojového projektu na rok 2020,“ přidává se prorektorka Leona Stašová. Tu v následujícím období čeká např. analýza mezinárodních smluv pro tzv. strategická partnerství. „Jde nám o to, abychom vytipovali ta zahraniční pracoviště, s nimiž nás pojí největší kompatibilita v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání či další činnosti a která tak mají maximální potenciál být našimi intenzivními a skutečně strategickými partnery,“ uzavírá prorektorka Stašová, která vzhledem k pandemické situaci aktuálně řeší zpomalené či úplně pozastavené mobility. „Doufám, že se výjezdy a příjezdy brzy opět dostanou do obvyklého režimu. Zároveň ale může tato situace pomoci více rozvíjet i kombinované či virtuální mobility,“ konstatuje Stašová.

Ve vedení Univerzity Hradec Králové nadále zůstává i kancléřka Soňa Došková a kvestor Aleš Klicnar. Ten v rámci změny schématu organizace řízení UHK povede vedle Ekonomického, Investičního a Osobního a mzdového oddělení také Oddělení informačních technologií, Oddělení veřejných zakázek, dále Technicko-provozní oddělení a Vysokoškolské koleje. Gesce kancléřky obsahuje činnost Sekretariátu rektora, Archivu, Podatelny a spisovny a Oddělení propagace a komunikace.

Představujeme vedení Univerzity Hradec Králové

rektor UHK

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Vojenský chemik s profesním zaměřením na toxikologii, vysokoškolský pedagog a od roku 2016 v pořadí pátý rektor Univerzity Hradec Králové. Před výkonem mandátu rektora na Univerzitě Hradec Králové působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. Svou výzkumnou činností se zaměřuje zejména na armádní výzkum. Specializuje se na extrémně toxické látky, jako jsou novičoky. I díky tomuto zaměření působil jako proděkan pro vědu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V rámci svého výzkumu založil v hradecké Fakultní nemocnici Centrum biomedicínského výzkumu a Centrum transferu biomedicínských technologií. Jeho alma mater je  Vysoká škola chemicko-technologické v Praze.

prorektorka pro strategii a rozvoj UHK

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Politoložka zaměřující se na studium Latinské Ameriky, zejména na Andské země. Její nejoblíbenější studijní destinací je Bolívie, která nabízí nepřeberné množství podnětů k sociálně-vědnímu bádání. Prorektorkou zodpovědnou za strategii a rozvoj je od roku 2019, před tím sedm let vedla jako děkanka Filozofickou fakultu UHK. Za tu dobu FF UHK významně rozvinula především oblast internacionalizace a vědy. Nejprve absolvovala magisterský stupeň studia na Pedagogické fakultě UHK, následně na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také v oboru politologie získala v roce 2008 titul Ph.D.

prorektorka pro studium a spolupráci s praxí

doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

Absolventka studijního programu Ekonomika a management České zemědělské univerzity v Praze a také Univerzity Hradec Králové v oboru učitelství pro střední školy. V roce 2010 ukončila doktorské studium v programu Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu UHK a v roce 2015 absolvovala habilitační řízení na Mendelově univerzitě Brno v oboru Ekonomika a management. Od roku 2016 působila jako vedoucí Katedry ekonomie FIM UHK. Svou výzkumnou činností se zaměřuje na ekonomiku zdravotnictví. V posledních letech se specializuje na ekonomické výdaje související se zdravotní a sociální péči o stárnoucí populaci na jedné straně a s možnými přínosy a úsporami, které by mohla přinášet současná inovativní řešení v oblasti technologií. V rámci svého výzkumu řeší společensko-vědně zaměřené projekty TA ČR, GA ČR i projekt v  programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji inter-excellence, podprogramu INTER-COST.

prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

Technický kybernetik s profesním zaměřením na informatiku, vysokoškolský pedagog a od roku 2016 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Před postem proděkana působil od roku 2012 v roli koordinátora pro vědu a výzkum na FIM UHK, kam přešel z Centra Aplikované Kybernetiky (Národní centrum M1 MŠMT) – pracoviště na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, kde působil od roku 2005. Svou výzkumnou činností se zaměřuje zejména na problematiku technické kybernetiky, reprezentovanou v dílčích oblastech zpracováním a analýzou obrazů (převážně medicínských), Smart řešeními a jejich architekturou, senzory, měřením a zpracováním dat a v posledních letech i problematikou strojového učení, neuronovými sítěmi a HPC především s aktivitou realizace projektu IT4neuro. Jeho koníčkem je pak evaluace vědeckovýzkumné činnosti za použití bibliometrie a clustrové analýzy a i následný transfer znalostí včetně patentové analýzy. V rámci podpory vědeckovýzkumné činnosti založil spolu s prof. Kamilem Kučou na FIM UHK Centrum základního a aplikovaného výzkumu.

prorektorka pro zahraniční vztahy

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Absolventka oborů sociologie a demografie na Univerzitě Karlově v Praze působící v oblasti sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě UHK od roku 1997. Její odborný zájem dlouhodobě směřuje k problematice současné rodiny a jejích proměn, k analýze podob rodičovství a procesů socializace a výchovy dnešních dětí a mládeže v komplexní a interdisciplinární perspektivě. V letech 2012–2016 působila jako proděkanka pro vědu a výzkum na Pedagogické fakultě UHK, předtím též jako vedoucí Katedry sociální pedagogiky na téže fakultě. Podílela se intenzivně na oživení činnosti Centra pedagogického výzkumu na PdF UHK. V předchozím funkčním období rektora prof. Kuči v letech 2016–2020 působila jako prorektorka pro tvůrčí činnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage Previous post Světová operní hvězda Eva Urbanová si zahraje v premiéře Tróji
Dusan Tomanek 9553 Next post Prázdniny s Poletíme?