Náchod – V termínu od 9. 5. 2022 dojde k úplné uzavírce místní komunikace ulice Řezníčkova. Důvodem je provedení opravy parovodu ve vlastnictví společnosti innogy Energo s. r. o. a opravy zařízení ve vlastnictví společnosti VAK Náchod a. s. Následně budou na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností ALPRIM CZ s. r. o. pro město Náchod prováděny stavební úpravy komunikace v této ulici.

Součástí stavby je úprava stávající vozovky s chodníkem pro pěší a veřejného osvětlení a nové vybudování parkovacích stání. V rámci stavby je řešeno také odvodnění srážkových vod, trvalé dopravní značení a sadové úpravy.

foto: Městský úřad Náchod

Stavba, jejíž součástí je oprava komunikace a nová parkovací stání z rozpočtu města Náchoda za celkem 6.360.109,43 včetně DPH 21 %, bude zahájena podle harmonogramu zhotovitele v pondělí 9. května a dokončena v říjnu letošního roku. 

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

S realizací stavebních prací souvisí dopravní omezení:

  • Objízdná trasa je vedena po silnici III/304 13 (ul. Mlýnská, Riegrova, Tyršova) a místních komunikacích ul. Tyršova a Komenského. Průchod pro pěší bude zachován po chodníku podél budovy gymnázia.
  • Autobusy ve směru na Kramolnu pojedou po objízdné trase a za železničním mostem zabočí doleva do ulice Za Sodovkárnou, ve které bude otočen směr jednosměrky a vyjedou na ulici Tyršovu před zastávkou Náchod,Sokolovna, kterou obslouží. Upozorňujeme řidiče, že z důvodu zachování průjezdu autobusu nebude možné parkovat podél železničního náspu! Dále bude zapotřebí dbát zvýšené pozornosti v místech, kde budou autobusy vjíždět a vyjíždět z ul. Za Sodovkárnou. 
  • Od 11. 5. do cca 19. 6. 2022 bude omezen provoz v ulici Komenského u křížení s ulicí Řezníčkovou. Nejprve vpravo ve směru jízdy z centra a později vlevo. Hlavně ve špičce se v tomto místě mohou tvořit kolony. 
  • Žádáme rodiče, kteří dovážejí žáky a studenty do ZŠ Komenského a Jiráskova gymnázia, aby neblokovali přilehlé komunikace (ul. Českých Bratří, Čechova a další) a raději studenty vyložili dále od škol, případně využili hromadné dopravy.