2. 12. 2023
Muzeum Exteriér 017

Muzeum východních Čech v roce 2020 i přes složitou situaci navštívilo téměř 14 tisíc lidí

Po celý rok 2021 se v návaznosti na zlepšení svých prostorových podmínek bude Muzeum východních Čech obracet na veřejnost v celém Královéhradeckém kraji s naléhavou prosbou o pomoc. Půjde o sérii výzev, jejichž prostřednictvím by muzejníci rádi odstranili fatální nedostatek památek na druhou polovinu 20. století ve svých sbírkách.

Rok 2020

Návštěvnost

Celkem 10 výstav si letos mohli prohlédnout návštěvníci v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. (MVČ HK). V letošní zkrácené sezóně muzeum na Eliščině nábřeží navštívilo 13.729 osob (od 13. března až do 12. května a pak po celý listopad a částečně
i prosinec 2020 bylo muzeum zcela uzavřeno).

Nižší sezónní návštěvnost zaznamenalo také Muzeum války 1866 na Chlumu. V letošním roce ho navštívilo 3115 lidí.  Muzeum bylo dlouhodobě uzavřeno od prosince 2019 a otevřeno bylo až v závěru května 2020 kvůli stavebním úpravám a instalaci nové vzduchotechniky. Dále byla v muzejní expozici upravena grafická a textová podoba panelů ve vstupním sále. U příležitosti 154. výročí bitvy u Hradce Králové byla vystavena výtvarná umělecká díla s tématikou války 1866 ze sbírek MVČ. Vznikla panelová výstava s tématikou archeologie konfliktů 19. století ve spolupráci s katedrou archeologie FF Univerzity Hradec Králové. Poprvé byly také vyzkoušeny nové muzejně pedagogické programy zahrnující prezentace pro střední školy v kinosále. V závěru roku pak byla opravena rozhledna, která bude zpřístupněna po ukončení protipandemických opatření.  „Už teď řešíme podobu vzpomínkových akcí ke 155. výročí bitvy“, říká k plánům pro rok 2021 vedoucí Muzea války 1866 Jan Hrubecký a dodává, že v příštím roce je v plánu vydání anglické verze publikace Malá encyklopedie války 1866 z provenience MVČ HK: „Jelikož máme pouze německou mutaci, chceme tím vyjít vstříc také anglofonním návštěvníkům.“

Virtuální výstavní a návštěvnické produkty

Jako reakce na koronavirové uzávěry, ale i v rámci rozvoje moderního muzejnictví se mnoho muzejních aktivit přesunulo do on-line prostředí. Muzejníci napříč obory vytvořili přes dvě desítky virtuálních programů a pořadů. Zpracovány byly panoramatické prohlídky některých výstav roku 2020: Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole, která byla zpracována krátce po vypuknutí první vlny pandemie Covid-19. Rychle se k ní přidala výstava sezóny Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 -1550. Panoramaticky si lze prohlédnout také výstavy SKLOLETÍ / 100 let sklářské školy v Železném Brodě a nově 1920-2020: století československé ústavnosti a demokratické armády. Dále vznikl TV dokument o výstavě sezóny věnované gotickému a raně renesančnímu umění na východě Čech. Vytvořeno bylo také několik různo-oborových unikátních multimediálních výstav a také několik interaktivních virtuálních exkurzí, které si mohou majitelé chytrých telefonů užít i přímo v terénu. a. S velkým zájmem se setkala série živě vysílaných přednášek. Pro žáky základních škol byla vytvořena výuková série hraných vzdělávacích videí nazvaná Letem světem středověkem. A závěr roku pak patřil virtuálnímu multimediálnímu adventnímu trhu Advent v Hradci, který navázal na více než třicetiletou tradici Muzejního adventního trhu. Ke spolupráci byli vybráni nejpřednější ocenění lidoví řemeslníci z celé České republiky.

Jak uvádí ředitel muzea Petr Grulich, on-line nabídka Muzea východních Čech aktuálně patří k nejpestřejším a nejrozsáhlejším v České republice a od počátku roku si ji prohlédlo na 27 tisíc plnohodnotných návštěvníků. „Započteni jsou jen návštěvníci, kteří se při prohlídce virtuálních produktů muzea skutečně zastavili“, dodává. Rozvoj pokročilých digitálních technologií ve výstavnictví vnímá královéhradecké krajské muzeum jako jednu ze svých klíčových priorit.

Publikační a výzkumná činnost

Činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, to však zdaleka není jen výstavnictví. Jedná se o vědeckovýzkumnou organizaci, jejíž vědci a experti v roce 2020 publikovali desítky vědeckých knih, studií a článků, expertních posudků atd. Muzeum samo vydává tři vědecké časopisy.

Významná byla v roce 2020 role muzea v oblasti archeologické památkové péče. Archeologové muzea provedli přes 600 archeologických dohledů na více než 200 stavbách. Ve 30 případech došlo na archeologický výzkum, z toho v šesti případech většího rozsahu.

Hradecké krajské muzeum také pro celý Královéhradecký kraj garantuje ve spolupráci s regionálními muzei systém spolupráce s dobrovolnými hledači pokladů. Jedná se o pilotní unikátní projekt, realizovaný pouze ve dvou krajích ČR, jenž umožňuje tzv. detektorářům vykonávat svůj koníček, aniž by páchali trestnou činnost.

Mnoho úkolů plnilo muzeum i v rovině metodické pomoci ostatním muzeím v Královéhradeckém kraji, což také náleží mezi jeho klíčové úkoly celokrajského muzea, jednoho z největších v ČR.

Rok 2021

Do roku 2021 pak MVČ HK vstoupí se změnou provozní dobou ve své historické budově na královéhradeckém Eliščině nábřeží, uvádí mluvčí muzea Lucie Peterková: „Doposud jsme měli prodlouženou provozní dobu do 20.00 hodin vždy v pátek. Tento den se ale neprojevil v dlouhodobé návštěvnosti jako vhodný a výhodný. Proto jsme se rozhodli, že prodloužená otevírací doba ve výstavní budově na Eliščině nábřeží bude vždy v úterý,
i s ohledem na doprovodné akce, které bychom rádi v novém roce návštěvníkům nabídli.“

Výstavy

Podle vedoucího návštěvnického oddělení muzea Stanislava Hrbatého je do roku 2021 naplánována opět zhruba desítka výstav.  „Největší výstavou prvního pololetí bude určitě výstava  Rudolf II . umění pro císaře, jež se bude v Muzeu východních Čech v Hradci Králové konat od 23. 4. do 7. 11. 2021. Návštěvníkům na ní budou představeny mistrovské práce dvorních umělců císaře Rudolfa II.  Pro výstavu bude zapůjčen soubor výtvarných děl ze soukromých sbírek. Veřejnost bude moci obdivovat běžně nepřístupná díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, a také soubor grafických listů a kreseb.“  Na první pololetí roku 2021 je dále plánována výstava Poklady spolupráce, doplňuje Stanislav Hrbatý:  „Návštěvníci uvidí archeologické nálezy učiněné spolupracovníky muzea, zaevidované do roku 2019. Představeny budou nejen nálezy kovové, ale také keramika a kamenné nástroje nalezené při povrchovém sběru. Předměty časově pokrývají všechny epochy historie Královéhradeckého kraje od počátků lidské přítomnosti ve starší době kamenné po novověk. Ve výběru nebudou chybět šperky, součásti oděvů, nástroje, zbraně nebo nálezy mincí, a to jak samostatné, tak i v hromadných souborech – depotech. Návštěvník se dozví, co všechno dokáže moderní věda z předmětů vyčíst, pokud byly při nálezu zachovány veškeré nálezové okolnosti. Ve výstavním plánu je např. také výstava Komenský v komiksu, přírodovědecká Spoušť plná života – příroda míst narušených člověkem i tradiční říjnová výstava Houby živé jedlé a jedovaté.”

Stálá expozice

V lednu 2021 bude zahájena stavba stálé expozice dějin města Hradce Králové s názvem Cesty města. Expozice obsadí celkem čtyři sály ve dvou patrech muzejní budovy. Návštěvník se v první části expozice nazvané Cesta k městu českých královen, zaměřené na období 13. – 16. století, dozví o významu Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a pozná také urbanistickou výstavbu města. Centrálním exponátem bude třetí model města představující středověký Hradec Králové. Sál bude představovat Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím. Důraz bude kladen na proměnu města v období mezi třicetiletou válkou a zrušením pevnosti s cílem ukázat, jak pevnost proměnila krajinný rámec nejbližšího zázemí města, a zároveň jak vypadal život v uzavřeném pevnostním městě, charakteristický stýkáním a potýkáním vojenského a civilního živlu.

Třetí část expozice s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur. Klíčovou roli bude hrát městská architektura zejména meziválečného období. Tato tématika bude doplněna sbírkovými předměty z oblasti užitého umění a každodenního života, jenž bude představen prostřednictvím fotografií, tiskovin a dalších sbírkových předmětů. Expozice bude ve všech částech významně doplněna multimediálním obsahem a postupně k ní bude vznikat i dětská digitální interaktivní verze.

Práce jsou rozvrženy od ledna do konce června. Na letní prázdniny je naplánován zkušební provoz a doladění audiovizuální techniky. První návštěvníci by si expozici mohli prohlédnout v říjnu roku 2021.

Rekonstrukce Gayerových kasáren

V centru Hradce Králové také úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje v oblasti kultury. Budova Muzeu východních Čech slouží od roku 1992 především jako sídlo archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení s centrálními depozitáři. Dále jsou zde umístěny konzervátorské a restaurátorské dílny, digitalizační pracoviště a část servisního zázemí muzea. Cílem rekonstrukce je oprava stávající historické budovy a modernizace vnitřních prostor, včetně částečného rozšíření kapacity depozitářů prostřednictvím efektivnějších posuvných regálů. Muzeum se tak díky této rekonstrukci a díky objektu ve Stěžerách po desítkách let vymaní z kritické prostorové tísně, jež mu de facto znemožňovala plnění sbírkotvorné role. „Kapacita depozitářů po rekonstrukci nevystačí na desítky let, jak by se mohlo zdát, spíše na jednotky let. Ale konečně nám umožní dělat zase to, co máme, tedy mapovat svět kolem nás v celém kraji“, uvádí Jaroslav Zámečník, zástupce ředitele muzea.

Budova se zároveň částečně otevře veřejnosti, která bude moci nahlédnout do tzv. otevřených depozitářů. Úspěšně pokračující přestavba také zahrnuje moderní dvoupodlažní přístavbu, ve které bude umístěna centrální badatelna pro čtenáře přírodovědecké i společenskovědní knihovny a badatele zkoumající sbírkové předměty, a také a přednášková místnost s modelem města k roku 2000. Veřejnosti budou také zpřístupněny pozůstatky vojenského opevnění, které byly odhaleny během stavebních prací na přístavbě. “Generální rekonstrukce bude dokončena v polovině roku 2021 a od července téhož roku je naplánováno logisticky velmi náročné stěhování sbírek, pracoven, konzervátorských dílen atd. zpět do budovy z dosavadních provizorních prostor v Čelákovicích, Rychnově nad Kněžnou, Stěžerách, Všestarech a Hradci Králové-Pouchově. Stěhování a ukládání sbírkových předmětů do nově vybavených depozitářů bude probíhat přibližně do roku 2023“, doplňuje Jaroslav Zámečník.

Muzeum spolu s Královéhradeckým krajem nadále usilují o stavební povolení na rekonstrukci protilehlých Vrbenského kasáren, aby mohli pokračovat v hledání finančních zdrojů pro rekonstrukci i tohoto chátrajícího objektu, který je však do vydání stavebního povolení zatím stále v majetku města. Objekt bude sloužit jako krajská výstavní a expoziční budova muzea. Spolu s plánovanou stálou expozicí bastionové pevnosti pod Parkovacím domem Jana Gayera by tak měl vzniknout královéhradecký muzejní a kulturní kampus.

Celoroční výzva veřejnosti pro doplnění sbírek muzea

„Budeme se na veřejnost obracet prakticky každý měsíc a budeme postupně vděčni za doklady života kraje ze všech oblastí života společnosti. Jinak, bohužel, nebude co odkázat generacím, které přijdou po nás,“ uzavírá ředitel muzea Petr Grulich.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Collage Previous post Střecha Základní školy T.G. Masaryka má opravenou poškozenou část střechy
Mountfield Hc 4k Czech Hockey Club Emblem Logo Besthqwallpapers.com 1366x768 1 Next post Dnes se hraje hokejové derby. Mountfield HK odehraje první zápas v roce 2021 na domácím ledě