21. 2. 2024
P1060913

Ministerstvo práce a sociálních věcí s Královéhradeckým krajem pořádalo kulatý stůl na téma „Stárnutí ve zdraví“

Kulatý stůl na téma „Stárnutí ve zdraví“ se uskutečnil ve čtvrtek 24. května od 13:00 hod. v sále zastupitelstva v Regiocentru Nový pivovar, v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Akce byla realizována v rámci projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.

Krajskou koordinátorkou projektu pro Královéhradecký kraj je Jana Fröhlichová, která také celé odpoledne nejen moderovala, ale také zahájila a seznámila účastníky kulatého stolu s programem této akce, na její slova navázala Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje, která účastníky přivítala a popřála jim aby si jak z bloku : “Zdraví ve strategickém plánování”, tak “Osvěta a prevence zdraví ve stáří” odnesli hlavně hodně důležitých a zajímavých informací.

Po té vystoupil předseda Národní sítě Zdravých měst ČR Petr Švec se svou prezentací programu Zdravé město. Mimo jiné sdělil : „Zdravé město, obec, mikroregion, kraj“ je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN‑WHO. V rámci jednotlivých států Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město, obec, region má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním, otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory. Mezi naše hlavní témata patří “Udržitelný rozvoj a podpora kvality”.  Metodicky vedeme naše členy k  uplatňování principů udržitelného rozvoje v  praxi a k  řízení kvality. Doporučujeme integraci metody místní Agenda 21 s dalšími postupy v souladu s metodickými doporučeními Ministerstva vnitra a domácí i zahraniční praxí. Pro oblast strategického plánování a řízení, řízení projektů či procesů máme řadu metodických doporučení, poskytujeme konzultace a pomoc obcím a regionům „na míru“. Další naším zajímavým tématem je : “Podpora zdraví”. Zdraví a jeho systémovou podporu ze strany měst, obcí a regionů bereme jako nedílnou součást rozvoje kvality života. Co, proč a jak na to v oblasti zdraví, zdravotní gramotnosti a prevence? Inspirace a  doporučení Světové zdravotní organizace (WHO), ale i  národních či krajských partnerů převádíme do místní praxe. nemohu také zapomenout na téma : “Participace, partnerství, sdílení”. Pro plánování s veřejností nabízíme osvědčené metodiky a přímou spolupráci a  pomoc. Kulaté stoly, veřejná či školní fóra, participativní rozpočty, ankety, komunitní plány, rozvoj komunit a  mnohem více  – zúročujeme naše 25leté zkušenosti z praxe měst, obcí a regionů. Sdílení dobrých praxí, zkušeností a inspirací je naším hlavním posláním – akce, sdílení témat, databáze inspirací, vzdělávání, infoservis …”.

Přednášející Kateřina Pourová z Centra investic rozvoje a inovací HK měla zajímavý příspěvek na téma: ” Strategické plánování v Královéhradeckém kraji v perspektivě 2021+” mimo jiné řekla: “Jsme regionální investiční a rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. Naší úlohou je podpora, vytváření, koordinace a zajišťování prostředí a podmínek vedoucích ke komplexnímu, vyváženému a udržitelnému rozvoji Královéhradeckého kraje, přičemž tohoto účelu dosahujeme zejména přípravou a řízením investic a projektů Královéhradeckého kraje. Dále posilujeme roli výzkumu, vývoje a inovací v regionálním rozvoji. Organizujeme veřejné zakázky a centrální nákupy pro Královéhradecký kraj a jím zřízené příspěvkové organizace nebo založené obchodní společnosti. V neposlední řadě rovněž poskytujeme odborný a metodický servis zástupcům veřejné sféry, podnikatelům i neziskovým organizacím”.

Další slovo dostala Ilona Mikušová, která nejen zastupovala, ale také představila Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje a promluvila na téma : “Strategické plánování v oblasti prevence zdraví a stárnutí populace z pohledu MAS”.

Po přestávce ve II: panelu : “Osvěta a prevence ve staří” vystoupila nejprve se svým příspěvkem fyzioterapeutka Fakultní nemocnice Hradec Králové Michaela Kubínová, která poutavým vyprávěním pohovořila o významu volnočasových pohybových aktivit pro seniory. Mimo jiné řekla: “Problematikou stárnutí a stáří jako aktuálního dění ve společnosti se zabývají také
významné mezinárodní a národní dokumenty. Český Národní program přípravy na stárnutí se zaměřuje na mnoho oblastí života ve stáří, obsahuje doporučení a opatření, které je třeba dodržovat. Existence takových dokumentů potvrzuje, že stáří je skutečně fenomén a je nutné se jím zabývat na všech úrovních společnosti. Lidé, kteří jsou pohybově aktivní, jsou lépe vybaveni po psychické stránce a prožívají větší spokojenost v životě. Podstatně snazší situace nastává pro ty, kteří již v průběhu života nějakou pohybovou aktivitu provozovali. Přístup ke svému zdraví je především na každém z nás a pěstujeme si ho od dětství. Význam pohybových aktivit spočívá i v uspokojování sociální potřeby. Kontakt s jinými lidmi je právě to, co lidé ve stáří postrádají. Dnes skutečně existuje široká paleta pohybových aktivit vhodných pro seniory nebo dokonce orientovaných pouze na seniory. Jedná se především o vytrvalostní činnosti, avšak s nejnovějšími poznatky nabývá na důležitosti i silový trénink. Jako nejvhodnější forma tréninku se dnes jeví právě kombinace obou těchto alternativ. Obecně je pro seniory vhodné poznat své možnosti a ty nepřekračovat. V pokročilém věku není tak důležitá vysoká zátěž jako spíše pravidelná a dlouhodobá činnost prováděná s radostí”. 

Dalším zajímavým blokem bylo vystoupení ředitelky Městské knihovny Hradec Králové Barbory Čižínské s tématem : “Veřejné knihovny pro seniory”. Sdělila: “Senioři v knihovnách mají možnost využívat nejen tradiční knihovnické služby. Mnoho knihoven umožňuje seniorům získávat vědomosti a znalosti spojené s novými informačními a komunikačními technologiemi, a tak podporovat integraci seniorů do informační společnosti. Knihovny služby seniorům koncipují specifickým způsobem. Proto by knihovna, jež chce být považována za přátelskou k seniorům, měla splňovat některé parametry. Tyto parametry jsou považovány za základ dobrých služeb knihoven seniorům. Pro seniory není potřeba v knihovně budovat speciální fond. Výjimku tvoří senioři se smyslovým, fyzickým či mentálním handicapem. Zajímavou aktivitou je například “Trénování paměti”.  V těchto kurzech vznikají mezi účastníky užší přátelské vztahy. Po absolvování prvních lekcí odkládají ostych, úspěchy ostatních i vlastní je inspirují k dalším výkonům. Ochotněji a lépe plní domácí úkoly. Senioři dostanou návod na to, jak si lépe zapamatovat, lépe se soustředit na všední úkoly, jak zvládnout mimořádné události.”

Posledním vystupujícím byla Iva Jehličková koordinátorka programu U3V Univerzity Hradec Králové a členka předsednictva Asociace U3V ČR, která vystoupila s příspěvkem : “Univerzity třetího věku a téma zdraví ve vzdělávání seniorů”. Účastníkům kulatého stolu sdělila : “VU3V je distanční forma U3V. Výuka je rozšířena i do míst, ve kterých není vysoká škola a nabídnou tak možnost zájmového vzdělávání seniorům. Vzdělávání je založeno na informačních a komunikačních technologiích. Základ semestrálních kurzů je tvořen multimediálními přednáškami vedenými akademickými pracovníky. Výuka VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatné testy, komunikaci s lektorem a další aktivity například www.e-senior.cz. Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují občanům seniorského věku vzdělání na vysokoškolské úrovni. U3V musí být garantovány univerzitou nebo soukromou vysokou školou. Vzdělávání na U3V je založeno na osobním rozvoji, nemají nárok na vysokoškolský titul. Účastníci kurzů mají statut posluchače univerzity. Vyučujícími jsou vysokoškolští učitelé, profesoři, docenti. Akademie třetího věku (A3V). A3V je středně náročná forma zájmového vzdělávání s volnější tematickou strukturou (nemusí jít o ucelené studijní programy). Kromě přednášek a diskuzí se pořádají i různé aktivity, např. exkurze, práce v zájmových kroužcích. Lektory bývají pedagogové středních i vysokých škol, odborníci z praxe. Výuka probíhá v krátkodobých nebo dlouhodobých cyklech (semestrech). Potvrzení o absolutoriu se vydává na základě prezence”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kf1C-QbvJQ

Akce byla velmi zajímavá včetně proběhlé diskuse a všichni prezentující si zasloužili právem potlesk.

[ABTM id=11708]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

489705 Hradec Kralove Pomnik Leg 14846720421 Previous post Do centra Hradce Kralové se letos vrátí památník legionářů
Clarinet Factory M Next post Clarinet Factory hudebně doprovodí film Poslední štace