22. 4. 2024
Stock Photo Bottom View Trees Green Fresh

Milion korun pro 12 nových Zelených oáz

Brno – Nadace Partnerství podpořila 12 komunitních projektů milionem korun v dalším ročníku grantového programu Zelené oázy, který vyhlašuje za podpory MOL Česká republika. Své projekty zaměřené na vodu a zeleň ve městech tak bude moci letos uskutečnit pětice škol a školek, čtyři obce, dvě občanské organizace nebo zahrádkáři. Podporu v sedmém ročníku obdržela především řada školních, přírodních a komunitních zahrad. 

„Extrémní výkyvy počasí, sucha i snížená schopnost krajiny zadržovat vodu stále významněji ovlivňují náš život ve městě i na vesnici. Skrze tuto grantovou výzvu proto podporujeme již od roku 2015 ty projekty, které vedou k obnově a tvorbě přírodě blízkých veřejných míst a stanou se Zelenými oázami. Společně tak přispíváme ke zmírnění dopadů změny klimatu na lokální úrovni,“ přibližuje cíle grantu František Brückner z Nadace Partnerství.

NAP_Greenways ORIGINAL

Výzva je každoročně určena na tvorbu nebo úpravu veřejných prostranství, přírodních, komunitních a školních zahrad nebo starých sadů, které pomáhají zachovat krajové odrůdy ovoce. Lidé mohou grantovou podporu využít i na čištění zdrojů vody, sběr dešťovky, přírodě blízké úpravy studánek či pramenů nebo náhradu povrchů za ty, které lépe vsakují vodu: například na parkovištích.

Takových záměrů uspělo v poslední výzvě Nadace Partnerství hned dvanáct z celkových dvaašedesáti zájemců. Od odborné komise si odnáší částky mezi 26 a 127 tisíci korunami.

Dobrovolníci se tak mohou pustit například do budování dvou Kouzelných zahrad v Dušníkách na Litoměřicku a v Mikulčicích na Hodonínsku. V nedalekých Tvrdonicích na Břeclavsku rozkvete tucet ukázkových předzahrádek, v srdci CHKO Žďárských vrchů zase vyroste venkovní učebna, Rozkvetlá linka se zase rozvine obcí Bořetice. Další přírodě blízké zahrady plánují v Třebíči, Dolních Věstonicích nebo v Maršově.

Přehled projektů lidé najdou na www.nadacepartnerstvi.cz.

Přehled podpořených projektů:

Název projektu Název žadatele Schválená částka Kč Anotace
Přírodní zahrada Školky v zahradě Školka v zahradě –Lesní mateřská škola 111 000 Projekt umožní oživit zahradu kutnohorské lesní mateřské školy Školky v zahradě tak, aby sloužila jako přírodní učebna i místo setkávání. Za tímto účelem budou v zahradě za pomoci rodičů a komunity sdružující se kolem LMŠ v rámci dvou vzdělávacích workshopů vytvořeny tři venkovní učebny – budou založeny pěstitelské záhony a vysazeny keře, založen záhon s aromatickými rostlinami a vybudován kompostér. Vybrané rostliny zlepšují kapilární vzlínavost v půdě a tím i vodní cyklus a mikroklima v místě. Klimaticky příznivé bude rovněž pěstování v místě a využívání vlastního kompostu.
Přírodní zahrada MŠ DUHA Třebíč Město Třebíč 127 544 Realizace přírodní zahrady na pozemku ve vlastnictví žadatele v areálu MŠ DUHA v ul. Jar. Haška v Třebíči. Projekt řeší vytvoření zelené oázy, která přispěje ke zmírnění dopadů změn klimatu na lokální úrovni. Obnova a tvorba přírodě blízkého veřejného místa, které bude sloužit ke zlepšení života na území města. Harmonické prostředí přírodní zahrady u mateřské školy bude příkladem citlivé realizace a impulsem pro obdobná řešení se zapojením veřejnosti na území města.
Rozkvetlá linka Obec Bořetice 40 000 Předmětem projektu Rozkvetlá linka je sjednotit, propojit, rozzářit a oživit tři body, na začátku, uprostřed a na konci obce a vytvořit pomocí trvalkové výsadby jakousi rozkvetlou linku obcí. Jedná se o dva zpomalovací ostrůvky, po jednom z každé strany obce (příjezd od Kobylí a od Velkých Pavlovic) a o záhon u kulturního domu ve středu obce.
Komunitní zahrádka u spolkového domu Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Klecánky 26 550 Aktivní členové pobočného spolku zahrádkářů revitalizují a vrací život místnímu spolkovému domu i jeho nejbližšímu okolí. Součástí projektu je tvorba komunitní zahrádky. V plánu je výsadba ovocných stromů a keřů i bylinek, redukce náletových dřevin a oprava a osazení skruží. Pro zalévání zahrady bude využívána dešťová voda sbíraná ze střechy budovy. Součástí komunitní zahrádky bude i sdílený kompostér. Svépomocné práce prováděné při opravách spolkového domu a tvorbě a obdělávání zahrádky navíc podpoří komunitní sounáležitost místních osadníků. Ovoce plodící zeleň ocení i nejmladší osadníci.
Kouzelná zahrada Bylinky Lesní školka Bylinka 97 990 Žijeme v oblasti intenzivně obhospodařované půdy a v letních měsících nás sužuje extrémní horko a sucho. Proto jsme se rozhodli přetvořit nevyužitý a nevzhledný travnatý pozemek na zelenou oázu, Kouzelnou zahradu, která bude sloužit celé komunitě k relaxaci, hře a k environmentálnímu vzdělávání dětí. Na pozemku vysázíme stromy, keře a nainstalujeme výukové prvky. Aktivitami projektu je setkání s veřejností – „Zrození“ Kouzelné zahrady, Mezinárodní Den Země s Bylinkou (1. část komunitních výsadeb), Táborák s Bylinkou (2. část komunitních výsadeb).
Přírodní zahrady ZŠ Dolní Věstonice Základní škola Dolní Věstonice 126 405 Cílem projektu je přeměna stávajícího školního dvora na přírodní zahradu, která se stane novou výukovou platformou. Rozmanitá vegetace pozitivně ovlivňuje sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dítěte. Návrh řešení přírodní zahrady se zaměřením na environmentální výchovu rozšíří nabídku aktivit základní školy a podnítí zájem dětí o přírodu. Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomůže rozvíjet a formovat kladný vztah mladé generace k přírodě a k životnímu prostředí.
10 + 2 rozkvetlé předzahrádky Obec Tvrdonice 119 232 Projekt „10+2 rozkvetlé předzahrádky“ navazuje na právě ukončený projekt „Rozkvetlé venkovské zahrádky pro všechny“. Tento nový projekt bude praktickou realizací 10+2 ukázkových venkovských předzahrádek s charakteristickou výsadbou. Deset záhonů před rodinnými domy na obecním pozemku vyberou společně obyvatelé a obec dle daných kritérií. Dvě vzorové předzahrádky budou realizovány u budov Slovácké chalupy v místním národopisném areálu jako ukázka ryze tradiční výsadby na Podluží. Do akce se zapojí občané obce a místní Okrašlovací spolek. Součástí projektu je naučný materiál.
Vraťme společně školní zahradě život Základní škola Šťáhlavy 45 769 Zbouráním chátrajících nemovitostí má nyní škola rozsáhlou školní zahradu, bohužel typu “zelená poušť”. Rádi bychom do ní vrátili opravdovou přírodu – nové stromy dají žákům stín a ptactvu potravu, motýlí záhon potěší hmyz a “jedlá zóna” přivede žáky k zájmu o péči o vegetaci. Veškerou výsadbu chceme provádět vlastní prací – zaměstnanců, žáků při výuce, jejich rodičů i zástupců obce. Dotaci tak potřebujeme pouze na výsadbu. Jsme otevřeni komunikaci, vašim doporučením a budeme rádi i za případnou částečnou finanční podporu. Hlavně když budeme moci začít v přeměně.
Kouzelná zahrada Mateřská škola Dušníky 90 508 Projekt navrhuje novou koncepci školní zahrady s cílem maximálního využití vzdělávacího potenciálu rozlehlého pozemku. Chceme proměnit školní zahradu v inspirativní prostředí. Funkční řešení zahrady vychází především z potřeb budoucích uživatelů a plánovaných činností. Projekt nabízí novou podobu zahrady v přírodním stylu navrženou tak, aby se zde děti cítily dobře, bezpečně, a vytvářela nový komunitní prostor.
Přírodní učebna Pastviska Sdružení Krajina 82 940 V rámci projektu dojde k obnově přírodně cenného území v I. zóně CHKO. Zopakujeme postup ověřený v předchozích projektech. Vznikne tzv. přírodní učebna pro venkovní ekovýchovné aktivity. Bude provedeno vyřezání nežádoucích náletových dřevin, ruční obnova tůní a dotěsnění přehrážek na odvodňovací struze, vybudování broukoviště a zimoviště pro obojživelníky. Jako zázemí pro ekovýchovné aktivity bude vybudováno badatelské molo, instalován informační panel a pořízeno badatelské vybavení. Do uvedených aktivit budou zapojeny místní vzdělávací instituce, veřejnost a další partnerské subjekty.
Projekt přírodní zahrady v MŠ Maršov Obec Maršov 88 667 Záměrem projektu je, aby byly děti zapojeny do cirkulárního děje v přírodě (zasadit, vypěstovat, zkompostovat, zapracovat do půdy), samy zpracovávaly plody zahrady (sběr bylin a jejich sušení na čaje, šťávy, do pomazánek, sběr ovoce a jeho přímá konzumace, zpracování na šťávy, apod.). Výsadba školkové zahrady je navržena tak, aby plodila celoročně, resp. v době výuky v mateřské škole od září do června. Navrženy jsou původní druhy rostlin a stromů. Do projektu jsou od počátku zapojeny všechny dotčené strany, vč. rodičů a dětí.
Janíčkova přírodní zahrádka Janíček, o. p. s. 69 186 Janíčkova přírodní zahrádka je projekt, který by chtěl kultivovat zahradu, zvýšit její biodiverzitu a zádrž vody v centru města. Zahrada by se měla stát místem odpočinku, setkávání a trávení volného času pro veřejnost. Zároveň by měla sloužit jako zázemí pro aktivity školky a mateřského centra. Zahrada je žáky školky a centra využívána jako herní prostor a přírodní učebna. Pořádají se zde tradiční roční slavnosti, jarmarky, divadla, environmentální programy. Dále je zahrada otevřena komunitnímu setkávání i pěstování rodičů, dětí i veřejnosti z Tábora i okolí.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Milon Cepelkal1 Previous post Poezie i próza Miloně Čepelky v Poediu Východočeského divadla
Foto 1 Mb2 5570 Exportt Next post KONĚ PŘEVALSKÉHO ZAMÍŘÍ TAKÉ NA VÝCHOD MONGOLSKA