Hradec Králové – Královéhradecký kraj vyhlásil architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci modernizace objektu Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Zásadním kritériem v posuzování soutěžních návrhů je zachování funkčnosti pracoviště, a to zejména z hlediska vědeckého a edukačního. Architektonická soutěž je dvoufázová, zasedání poroty k hodnocení návrhů vzešlých ze druhé fáze je plánováno na poslední květnové dny v roce 2024.

„Hvězdárna je jednou z dominant jižního okraje Hradce Králové a návrhy zaslané do architektonické soutěže by měly z této skutečnosti vycházet a respektovat ji. Také by měly reagovat na specifický provoz návštěvnického, edukačního i vědeckého provozu. Soutěž na projektovou dokumentaci modernizace budovy hvězdárny jsme vyhlásili jako dvoufázovou, což komisi umožní úzce komunikovat s vybranými týmy architektů. Budoucí investicí do hvězdárny chceme ještě více podpořit zájem veřejnosti o přírodní vědy, názorné expozice, vytvořit i místa pro nové dalekohledy, sluneční věž, ale také přilákat všechny věkové kategorie, pro které hvězdárna bude nabízet své poutavé edukační programy v daleko atraktivnějším prostředí,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová za gesci kultury a cestovního ruchu.

Pokud máte zájem o více informací z Královéhradeckého kraje může se stát členy facebookové skupiny Královéhradecko – informace, zajímavosti, zpravodajství.

Výběr dodavatele projektové dokumentace-architektonického návrhu a navazujícího kompletního projekčního díla Královéhradecký kraj uskutečňuje formou architektonické soutěže, tedy jediné formy výběru dodavatele, kdy je možné hodnotit a na základě kvality předložených konkrétních architektonických návrhů vybrat ten nejlepší.

S ohledem na charakter budovy hradecké hvězdárny, specifika zadání a očekávaných výsledků soutěže kraj zvolil dvoufázový způsob soutěže, který umožní posoudit nejširší možné spektrum návrhů. „V první fázi bude soutěž otevřena nejširšímu okruhu zájemců, odevzdané návrhy budou porotou hodnoceny anonymně. Osm nejlépe hodnocených návrhů postoupí do druhé fáze soutěže, ve které vybraní soutěžící budou mít možnost reagovat na připomínky, podněty a hodnocení z první fáze soutěže a poté dopracují svůj návrh do větších podrobností. V této fázi již bude hodnocené neanonymní,“ vysvětlila náměstkyně Berdychová.

Královéhradecký kraj architektonickou soutěž vyhlásil 21. listopadu 2023 s termínem odevzdání návrhů do první fáze soutěže 12. února 2024 do 10:00. Výzva pro účastníky k podání návrhů do druhé fáze soutěže bude vyhlášena 4. března 2024 s termínem odevzdání návrhů do 20. května 2024. Zasedání poroty k hodnocení je plánováno na poslední květnové dny.

Finanční náklady spojené s uspořádáním architektonické soutěže a následnou předprojektovou a projektovou přípravou investičního záměru vycházejí z celkových předpokládaných nákladů stavby, které jsou předběžně propočítány na zhruba 160 milionů korun včetně DPH.

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové patří veřejností k vyhledávaným místům. Od roku 2014 se každoročně zvyšuje návštěvnost a mezi kulturně vzdělávacími organizacemi zřizovanými krajem již dlouhodobě patří mezi ty, o které je ze strany škol, zájmových skupin i široké veřejnosti největší zájem. Například v roce 2022 se vzdělávacích pořadů pro školy zúčastnilo v prostorech hvězdárny a planetária celkem 18 575 žáků, studentů a pedagogů, programů určených pro nejširší veřejnost 14 112 návštěvníků.

Základní kámen hradecké hvězdárny byl položen v dubnu 1947 a stavba postupně pokračovala až do roku 1961. V roce 1954 vznikla Oblastní lidová hvězdárna v Hradci Králové. Instituci nejprve zřizoval Okresní národní výbor a od roku 1991 Okresní úřad v Hradci Králové. Od 1. ledna 2003 je zřizovatelem Královéhradecký kraj. V objektu po celou dobu sídlí též Solární a ozonová observatoř Českého hydrometeorologického ústavu.