22. 4. 2024
118857070 2705399126370037 2645709174223731737 O

Hejtman Štěpán ocenil významné osobnosti kraje

Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán ocenil Pamětní medailí hejtmana 19 významných osobností z regionu. Mezi nimi jsou vědečtí pracovníci, sportovci i dlouholetí dárci krve. Záslužnou medaili Královéhradeckého kraje získal in memoriam bývalý náčelník horské služby v Krkonoších Adolf Klepš.

„Bylo mi velkou ctí ocenit práci a přínos lidí, kteří se dlouhodobě a úspěšně snaží zlepšovat život obyvatel kraje a obětavě pracují pro druhé. Přeji jim mnoho dalších úspěchů a životního elánu. Děkuji také všem, kteří tyto osobnosti nominovali,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Ocenění osobnosti bylo součástí programu oslav 20 let Královéhradeckého kraje, které se uskutečnily v sobotu 5. září v Hradci Králové. Součástí akce byl i kulturní program, během kterého vystoupla například kapela Sabrakadarba, Vendetta či Barbora Poláková.

Záslužná medaile Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš – in memoriam

za výrazné zásluhy o rozvoj Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje

Adolf Klepš byl profesionálním členem Horské služby České republiky po 26 let a od roku 2001 vedl Horskou službu ČR v Krkonoších. Jeho přátelé a kolegové na něj vzpomínají jako na skvělého náčelníka, obětavého a vynikajícího záchranáře a naprostého profesionála, na kterého se mohli spolehnout během náročných záchranářských zásahů i v osobním životě. Celým svým životem se tak výrazně zasloužil o rozvoj integrovaného záchranného systému.

Pamětní medaile hejtmana Královéhradeckého kraje

Olga Castiellová

za celoživotní přínos pro českou kulturu

Olga Castiellová patří mezi přední české polonisty a překladatele z polštiny. Po roce 1989 realizovala souborné vydání spisů svého otce Egona Hostovského a ke 100. výročí jeho narození se zasloužila o vydání knihy Egon Hostovský a rodný kraj. Úzce spolupracovala s dnešním Muzeem Náchodska, zajistila převoz otcovy knihovny z USA do Česka a darovala ji muzeu. Kromě knih věnovala muzeu i například otcův Řád T. G. Masaryka, který získal in memoriam.

Jan Červinka

za celoživotní podporu a rozvoj sportu

Jan Červinka je právem nazýván legendou českého expedičního horolezectví. Byl členem 1. reprezentačního týmu československých horolezců. Ve Vrchlabí založil a čtyřicet let vedl horolezecký oddíl Spartaku Vrchlabí. Svou pracovitostí, nadšením a pílí ovlivnil život třem generacím sportovců, které vedl, připravoval a rozvíjel. I ve svých devadesáti letech je stále aktivní a pořádá výstavy fotografií ze svých expedic.

Bohumír Hamáček

za usilovnou a obětavou práci pro seniory

Bohumír Hamáček stojí v čele okresního svazu seniorů v Nové Pace od roku 2005. Pod jeho vedením organizace vzkvétá a její činnost je velmi rozmanitá – od tanečních zábav po poznávací a sportovní výjezdy. Nelze opomenout ani pořádání tradičních zimních sportovních her seniorů v Nové Pace, kterých se každoročně účastní čím dál více závodníků z celého kraje.

Lenka Hovadová

za dlouholeté dárcovství krve a krevní plazmy

Lenka Hovadová pravidelně chodí darovat krev a krevní plazmu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Do února letošního roku absolvovala již 234 odběrů.

Květoslav Kvasnička

za mimořádný přínos o rozvoj obce Kunčice

Květoslav Kvasnička je od roku 1990 starostou obce Kunčice a v této funkci působí nepřerušeně po všechna volební období. Díky jeho obětavé práci se podařilo zvelebit a zmodernizovat obec. Mezi zásadní kroky patří: plynofikace obce, rekonstrukce zchátralého Betlachova statku, kde vznikla moderní multifunkční budova, rekonstrukce sportovního hřiště či vybudování cyklostezky do blízkých Nechanic.

Jaroslav Květina

za celoživotní lékařskou a vědeckou práci

Jaroslav Květina byl jedním z iniciátorů vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v roce 1969. Po následujících 21 let zde působil jako profesor a vedoucí katedry farmakologie a toxikologie, zároveň byl děkanem této fakulty. V roce 1985 inicioval vznik Ústavu experimentální biofarmacie a stal se jeho ředitelem. I ve svých devadesáti letech zůstává činný v oboru, působí jako konzultant a vědecký pracovník ústavu experimentální biofarmacie a je členem gastroenterologického týmu 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Jana Matoulková

za celoživotní pedagogickou práci a za rozvoj kulturního života

Jana Matoulková se celý život aktivně podílí na kulturním životě ve svém okolí, coby učitelka vedla děti k lásce nejen k umění a vědomostem, ale také k životnímu prostředí. S dětmi dlouhá léta pořádá besídky ke Dni matek. Založila a pořádá velmi populární Pohádkový les, participuje na přípravě místního masopustu či divadelních představení a hudebních koncertů. V tištěných periodicích publikuje články s regionální tematikou, několik let vedla Český svaz žen, od roku 1988 nepřetržitě píše obecní kroniku v Bohuslavicích.

Alena Pospíšilová

za celoživotní podporu kulturního života

Alena Pospíšilová zasvětila svůj život knihovnictví, ale zároveň se aktivně podílela na pořádání významných kulturních akcí na Jičínsku. Její stopu nesou známé a divácky velmi oblíbené festivaly Šrámkova Sobotka a Jičín město pohádky. V současné době vede Knihovnu Antonína Bocha v Libošovicích a i zde dál neúnavně spolupořádá kulturní akce pro své spoluobčany. S historikem Karolem Bílkem vytvořila encyklopedii osobností Kdo je kdo v dějinách Sobotecka a Dolnobousovska.

Marie Sekerová

za dlouhodobý přínos Šrámkově Sobotce a péči o literární tradice kraje

Marie Sekerová vyučovala téměř 50 let jazyky na základní škole v Sobotce, kde vedla mimo jiné i literární kroužek. Zapojila se zde i do organizace festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Od 60. let minulého století tak dobrovolně pečuje o stovky pedagogů všech stupňů škol z celého kraje. Stále pracuje v přípravném výboru festivalu, stojí v čele kulturní komise města a věnuje se Zpravodaji Šrámkovy Sobotky. Obětavě rozvíjí další společenské aktivity ve městě.

Jan Slavík

za záchranu památek na Broumovsku, Trutnovsku a Náchodsku

Architekt Jan Slavík usilovnou prací pomohl zachránit téměř stovku památek, především kostelů, na území Královéhradeckého kraje. Byl to on, kdo po dvacet let projektovat a dozoroval opravu broumovského klášteru. Jan Slavík také neustále usiluje a pracuje na sbližování Čechů a Němců v pohraničí.

Miloslava Smetanová

za celoživotní podporu kulturního života v České Skalici

Miloslava Smetanová je dlouholetou aktivní členkou mnoha spolků a organizací v České Skalici a aktivně se podílí na jejich chodu. Je členkou Sokola, literárně hudebního kvintetu, Společnosti Boženy Němcové a také pravidelnou přispěvatelkou Českoskalického zpravodaje. Před 22 let byla jednou ze zakládajících členek Ženského pěveckého sboru Pěnice z České Skalice, jehož je dodnes členkou. Mnoho let je také aktivní členkou městské Komise pro kulturu, obřady a slavnosti.

 Pavel Svoboda

za celoživotní práci pro mentálně hendikepované

Pavel Svoboda je respektovaný odborník v oblasti speciálního školství. Pomáhal založit a neustále aktivně podporuje unikátní divadelní soubor pro mentálně hendikepované herce Slunovrat. Po 24 let vedl Český svaz mentálně postižených sportovců. V současné době řídí v Hradci Králové komplex škol, který nabízí kompletní nabídku vzdělávání pro žáky s mentálním postižením různého stupně, zároveň vede Speciálně pedagogické centrum Rukavička. V roce 1992 založil a následně 27 let byl předsedou sportovního klubu SK Integra Hradec Králové a působí zde jako oddílový trenér.

Lubor Šušlík

za celoživotní nezištnou propagaci historie

Lubor Šušlík z úcty ke svému otci, legionáři a důstojníkovi československé armády začal sbírat a posléze vyrábět modely vojáků a bojové techniky z tohoto období. Vznikla tak unikátní sbírka miniatur československé armády, která čítá na dva tisíce kusů modelů vojáků i jejich techniky a výzbroje. V roce 1989 tuto cenou sbírku věnoval tehdejšímu Okresnímu muzeu v Náchodě, dnes Muzeu Náchodska. Od té doby se tato sbírka stala jednou z hlavních atrakcí v pevnosti Dobrošov.

 Jiří Uhlíř

za celoživotní přínos pro českou kulturu a pedagogiku

Jiří Uhlíř po celý svůj život působil jako středoškolský pedagog, publicistika, bibliograf, literární a regionální historik, který publikoval 2668 prací, z toho dvacet samostatných knih, na desítkách dalších se podílel jako spoluautor. Jako pedagog byl průkopníkem informatické výchovy na středních školách, v roce 1979 vydal dokonce učební pomůcku Základy informatiky pro středoškoláky. Jako literární a regionální historik objevil pro veřejnost často zcela neznámé osobnosti. Zpracoval i řadu historických statí, například vlastivědu rodné obce Jasenná nebo Osobnosti Jaroměře.

Osobnosti oceněné pamětní medailí, které nebyly přítomné na slavnostním udílení během oslav 20 let Královéhradeckého kraje. Ocenění dostanou v následujících dnech.

Jaroslav Antoš

za popularizaci cyklokrosu a úspěšnou reprezentaci republiky

Jaroslav Antoš v patnácti letech propadl cyklokrosu, dříve terénní cyklistice. Bez trenérů či finanční podpory se tomuto sportu věnoval celý život. Vyhrával okresní i krajské závody, stal se pětkrát mistrem republiky a úspěšně reprezentoval Československo i na mezinárodních závodech. Své zkušenosti pak předával jako trenér mladým závodníkům.

Jana Michlová

za dlouholetou a obětavou péči o pacienty

Lékařka jilemnické nemocnice Jana Michlová pomohla v roce 2016 založit pobočku Domácího hospice Duha ve Vrchlabí. Od té doby zde obětavě pomáhá paliativním pacientům, kdykoliv ji právě potřebují, v kteroukoliv denní či noční dobu. Jana Michlová působí také jako presbyterka Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí.

Věra Müllerová

za celoživotní obětavou práci pro zdravotnickou záchrannou službu 

Věra Mullerová již třicet let jako záchranářka pomáhá lidem v ohrožení. Během výkonu svého povolání se dvakrát sama dostala do ohrožení života, kdy sanitka, ve které jela, nabourala. Z první nehody si odnesla velmi vážná zranění a rekonvalescence trvala měsíce, přesto na svoji profesi nezanevřela a dál pomáhá těm, kteří ji potřebují. Kromě práce pro zdravotnickou záchrannou službu působí jako školitelka první pomoci, spolupracuje s Českým červeným křížem, dlouhý čas pracovala také v domově pro seniory Anička ve Vamberku.

Josef Netík

za celoživotní obětavou práci v řadách dobrovolných i profesionálních hasičů  

Josef Netík je už 62 let členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS), prošel řadou funkcí od sboru po ústřední orgány. Byl také příslušníkem Hasičské záchranné služby Královéhradeckého kraje, kde působil jako velitel stanice v Dobrušce. Je to zasloužilý hasič, nositel řádu Sv. Floriána, v současnosti čestný náměstek starosty SHČMS, vedoucí Aktivu Zasloužilých hasičů sdružení. Je to aktivní, svědomitý, celým srdcem hasič – je vzorem pro mladé hasiče, které řadu let vedl.

Vratislav Votroubek

za obětavou práci ve sboru dobrovolných hasičů

Vratislav Votroubek stojí již téměř třicet let v čele výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů v Opočně. Nezištně pomáhá se svou jednotkou při povodních a dalších vypjatých situacích ve městě. Věnuje se i výchově nových členů SDH Opočno, ze kterých se pak stávají platní členové výjezdové jednotky a po boku profesionálních hasičů zasahují při mimořádných událostech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pohled 01 Previous post Park v centru Náchoda projde revitalizací
Image Proxy11235 Next post Klicperovo divadlo uvede derniéry Jedlíků čokolády a Velké mořské víly