S rokem 2018 skončil projekt Drugstop zaměřený na přeshraniční spolupráci policejních jednotek v boji s drogovou kriminalitou. Vynaložené prostředky dosahují 2,5 milionu eur, přičemž většina byla získána prostřednictvím dotace z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Hlavním cílem projektu bylo posílit spolupráci českých a polských policejních jednotek v oblasti drogové problematiky, a to hned na dvou frontách – na poli prevence a na poli potírání drogové kriminality. Základním prostředkem je společný informační systém, díky kterému jsou mezi partnery vzájemně předávány klíčové poznatky z řešených kauz a informace o nově odhalených drogách.

Projekt poskytl specializovaná školení pro policejní odborníky a preventisty v oblasti drogové problematiky, realizoval rozsáhlá preventivní opatření na obou stranách společné hranice, poskytl odborníkům příležitost ke sdílení dobré praxe a pořízení hi-tec vybavení. Díky němu byl zprovozněn přeshraniční systém výměny informací a dat a byla pořízena specializovaná technika, což ve svém důsledku zefektivňuje činnost bezpečnostních složek zabývajících se drogovou kriminalitou na obou stranách česko-polské hranice.

V rámci projektu se tak uskutečnily společné workshopy ke sdílení zkušeností a dobré praxe včetně analýz právního stavu, vysoce odborná školení celkem pro 120 specialistů z forensních laboratoří a členů toxi týmů ve školícím centru v Legionově. Dále byl odborníky vytvořen výše uvedený systém a metodika pro výměnu informací v drogové problematice a program pro preventisty, kteří byli následně proškoleni k realizaci preventivní kampaně (v počtu 60 osob).

Preventivní akce probíhají na obou stranách hranice a jsou zaměřené zejména na mládež, rodiče a učitele. Pro prevenci byly pořízeny demonstrační kufříky obsahující atrapy základních druhů drog, rozličné předměty sloužící k užívání, dávkování, přechovávání a distributory omamných látek (ke vzdělávání rodičů, pedagogů a opatrovníků); dvojjazyčný film s výpověďmi mladých lidí o zkušenostech s novými psychotropními látkami a v neposlední řadě bezplatná dvojjazyčná aplikace do mobilních zařízení s informacemi právní odpovědnosti a důsledcích výroby, distribuce a užívání psychotropních látek.

Policisté získali moderní kompatibilní analytické vybavení nezbytné pro efektivní spolupráci mezi všemi partnery. Jedná se jak o přístroje stolní laboratorní, tak o malé, přenosné, určené pro práci v terénu. Kvalita pořízených důkazů totiž koresponduje s kvalitou a výkonem měřícího a technického vybavení, jakož i s odborností obsluhy, a v důsledku významně ovlivňuje i projednávání kriminálních kauz před soudem. Díky kompatibilitě analytických přístrojů je zároveň možné společně rozšiřovat v přístrojích sdílenou databázi drog a prekurzorů a poskytovat data z analýzy nově odhalených návykových látek.

Projekt tedy podstatně zjednodušil přeshraniční spolupráci při odhalování drogové trestné činnosti. Zejména vzájemné sdílení informací a dat. Policisté z obou zemí měli možnost se setkat, vyměnit si své zkušenosti a společně nastavit postupy a způsoby spolupráce v jednotlivých oblastech.

zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/drugstop-podporil-spolecny-boj-proti-drogam-302057/