Praha – SozialMarie, která byla poprvé vyhlášena v roce 2004 a udělena v roce 2005, je první cenou za sociální inovace v Evropě. Každý rok je mezinárodními hodnotiteli a odbornou porotou vybráno 15 vynikajících projektů, kterým je udělena cena. Kromě finančního uznání poskytuje SocialMarie veřejnou platformu pro sociálně inovativní projekty ve střední a východní Evropě. Region SozialMarie zahrnuje Rakousko, Maďarsko, Českou republiku, Slovensko, Chorvatsko a Slovinsko. První tři ceny jsou dotovány částkou 15 000, 10 000 a 5 000 eur, dalších dvanáct cen částkou 2 000 eur.

Jak vznikla SozialMarie?

V roce 2000 založila Wanda Moser-Heindlová spolu se svým manželem Fritzem Moserem, fyzikem, který mezitím zemřel, soukromou nadaci Unruhe Privatstiftung. Zakladatelský kapitál, který pocházel z dědictví, měl být použit na něco smysluplného. Protože na přímé financování projektů nebyl dostatek kapitálu a s posuzováním žádostí jednotlivých iniciativ nebyly žádné zkušenosti, zrodil se nápad ocenit sociální inovace peněžitou cenou a hodnocení projektů přenechat odborné porotě. Poprvé byla cena SozialMarie udělena v roce 2005. Od té doby se slavnostní předávání cen koná každoročně 1. května.

Jak se vybírají vítězové SozialMarie?

V letošním roce se do soutěže přihlásilo 288 iniciativ. Většina z nich byla z oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví a podpory diverzity. V prvním kroku byly přihlášené iniciativy pečlivě přečteny a posouzeny lokálními hodnotiteli. Odborná porota pak nominovala 34 projektů. Po hodnotící fázi bylo vybráno 15 vítězů.

Porota SozialMarie při výběru vycházela z otázek, jako např:

  • Zabývá se projekt novými sociálními výzvami?
  • Využívá projekt nové přístupy k řešení sociálních problémů?
  • Jak je do projektu zapojena cílová skupina?
  • Je realizace projektové myšlenky nápaditá, kreativní a odvážná?
  • Lze testované řešení přenést do jiných kontextů?

Úplný seznam kritérií SocialMarie pro sociální inovace naleznete zde.

Čestní patroni

V SozialMarie jsou každoročně aktivní noví čestní patroni. Inspirativní osobnosti se ujímají role mentorů a nabízejí jednoletou podporu nominovanému nebo oceněnému projektu. V loňském roce se například vídeňská rapperka a básnířka Yasmo (Yasmin Hafedh) rozhodla podpořit jakožto mentorka český projekt sdružení Jako doma.

V letošním roce se českým patronem stal konzultant, lektor, facilitátor a spolupracovník Advokačního fóra Nadace OSF Petr Machálek (více viz. https://www.sozialmarie.org/cs/cena, níže na stránce).

VÍTĚZNÉ PROJEKTY 2023 
  1. cena (15 000 EUR): Long Ladder – Approach for Local Governments (Maďarsko).

https://sozialmarie.org/cs/projects/9101

Projekt posiluje myšlenky místní ekonomiky založené na solidaritě a udržitelnosti namísto soukromého vlastnictví. V Ipolytölgyes, vesnici nedaleko Budapešti, funguje pouze velmi omezené množství veřejných služeb. Aby se tato situace zlepšila, zahájil místní starosta projekt „Long Ladder“ (česky Dlouhý žebřík) – organizaci komunitních služeb pro obyvatele vesnice. Za velmi nízké poplatky půjčuje obec svým obyvatelům vybavení na zemědělské činnosti, úklid nebo zahradničení. Pro většinu obyvatel by bylo pořízení tohoto vybavení příliš nákladné. Sdílení vybavení namísto jeho vlastnictví nejen šetří peníze, ale je také prospěšné pro životní prostředí. Tento přístup lze snadno přizpůsobit na jakékoliv podmínky – je možné začít s několika málo službami a časem nabídku rozšířit na další zařízení. „Long Ladder“ je dobrým příkladem pozitivního dopadu sdílené ekonomiky.

Kontakt: Ipolytölgyes Község Önkormányzata, www.ipolytolgyes.hu

  1. cena (10 000 EUR): Kto Vlastní Slovensko? – Who Owns Slovakia? (Slovensko)

https://sozialmarie.org/cs/projects/9064

Projekt nevládní organizace Transparency International Slovensko, který se zaměřuje na podporu fair trade a etického nakupování. Portál #Kto vlastní Slovensko poskytuje účinný nástroj ovlivňování způsobu, jakým se utrácejí peníze v odvětví cestovního ruchu, a to odhalováním hospodářských nekalostí a korupce. Vrhá světlo na skryté vlastnictví a usnadňuje zákazníkům informované rozhodování. První fáze pod samostatným názvem “Kdo vlastní hotely” byla věnována hotelovému sektoru. V další fázi s názvem “Kdo vlastní Slovensko” byl projekt rozšířen na další segmenty trhu, a to na wellness zařízení, lyžařské areály, aquaparky, golfová hřiště a turistická zařízení.

Kontakt: Transparency International Slovensko, https://ktovlastni.transparency.sk/

  1. cena (5 000 EUR): Community Roma Doula Service (Maďarsko)

https://sozialmarie.org/cs/projects/8995

Znevýhodněné ženy jsou vzhledem ke své sociální a ekonomické situaci zranitelnější vůči porodnickému násilí a jejich porodní práva jsou častěji vážně porušována než práva žen ze střední třídy. Cílem projektu je bojovat proti porodnickému násilí nabídkou komunitní služby duly v Alsózsolci (východní Maďarsko) a podporou sebeorganizace romských žen. Vyškolené komunitní duly nabízejí bezplatnou podporu znevýhodněným těhotným dívkám a ženám, které si přejí doprovod před porodem a během něj. Projekt má trojí sílu: posiluje postavení romských žen během těhotenství a porodu, dává nové příležitosti těm, kdo pracují jako duly, a vrhá světlo na opomíjený problém porodnického násilí. Podporuje sebeorganizaci této skupiny a poskytuje účinný nástroj proti diskriminaci.

Kontakt: Emma Közhasznú Egyesület/Emma Association, https://emmaegyesulet.hu/2022/07/01/kozossegi-dulaszolgalat-alsozsolcan.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY (4. – 15. CENA, 2000 EUR)

 Tyto čtyři projekty shodně bojují proti zásadním a stále přetrvávajícím problémům, jakými jsou chudoba a nerovné zacházení s diskriminovanými skupinami. Inovativními způsoby poskytují přímou pomoc lidem bez domova nebo napomáhají dlouhodobě udržitelnému vymanění se z chudoby.

Tyto iniciativy reagují na problémy (duševního) zdraví. Nabízejí kreativní a účinné odpovědi: specificky přizpůsobenou péči, zvláštní pozornost věnovanou mládeži, vzdělávání celé společnosti a lepší přístup k informacím.

Tyto projekty ukazují, že krize není nutné překonávat osamoceně. Budují silná společenství a řeší tak společné problémy: rovnost, ochrana lidských práv, inkluzivní účast na vzdělávání a kultuře.

Všechny vítězné i nominované projekty včetně kontaktních osob naleznete na adrese https://sozialmarie.org/cs/projects.